top of page

Frågor och svar

Vem tar hand om kroppen vid ett dödsfall?

Den avlidne tas omhand av Begravningsbyrå Frank Jonelid, sjukhuset eller servicehuset. Vid en olycka är det polisens uppgift. Den avlidne förs sedan till bårhuset.

 

Hur begravs någon som inte är med i Svenska kyrkan?

Om den avlidne inte är med i Svenska kyrkan kan ni tillsammans med Begravningsbyrå Frank Jonelid arrangera en borgerlig begravning. En borgerlig begravning behöver inte följa en färdig rutin. Tillsammans utformar vi den precis som ni själva önskar, eller som den avlidne önskat.

 

Vad betyder borgerlig begravning?

En borgerlig begravning är en begravningsakt som utformas helt fritt och som inte är styrs av några religiösa rutiner eller inslag. Alla kan begravas borgerligt, även om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund.

En borgerlig begravning hålls oftast i ett kapell, men den kan äga rum var som helst. Det kan vara ute i naturen, i en samlingslokal eller hemma i trädgården. Vanligtvis innehåller ceremonin musik, diktläsning, en minnesberättelse och ett personporträtt av den som ska begravas. Det är vanligt att den borgerliga ceremonin utgår från ett visst tema, exempelvis den avlidnes intressen eller livsåskådning.

Den som leder en borgerlig begravning kallas officiant. Frank Jonelid är en utbildad borgerlig officiant. Men det kan också vara en vän eller en nära anhörig.

 

Får man begravas var som helst?

Själva begravningsceremonin kan du ha i princip var som helst. Inomhus eller utomhus.
Här är några alternativ:
Kyrka eller kapell
Hemma
Trädgård
Stranden
Allmän samlingslokal som Folkets Hus, i klubblokal och loger med mera.

 

Vad gäller gravsättningen av en kista eller askan finns dock regler. En kista får endast begravas på en enskild eller allmän begravningsplats. För aska finns det fler möjligheter. Efter tillstånd från Länsstyrelsen kan askan strös över öppna vatten eller naturmark exempelvis. Generellt ge inte tillstånd för utströende på villa- eller fritidstomt, allmän plats eller nära en strand.

 

Ur Begravningsförordningen:

30 § Askan efter en avliden får strös ut på någon annan plats än begravningsplats, om länsstyrelsen i det län där det är meningen att askan skall strös ut ger tillstånd till det. Tillstånd får meddelas bara om den plats där askan skall strös ut är lämplig för ändamålet och om det är uppenbart att man kommer att hantera askan på ett pietetsfullt sätt.

Vilka är skillnaderna mellan kistgrav, urngrav, askgravplats och minneslund?

I kistgravar begravs den döde i kistan som inte har kremerats och vid graven reses en gravsten. I urngravar och minneslund begravs den aska som blir kvar efter att någon har kremerats. Urngraven är utmärkt med en gravsten medan minneslunden är anonym. Det finns också något som heter askgravplats. Det är som en minneslund men med namnet angivet på en liten sten eller plåtskylt på platsen.

Måste barn betala föräldrars begravning?

Kostnader som har samband med dödsfallet betraktas som begravningskostnader och ska läggas som en skuld i dödsboet. Huvudregeln är alltså att det är dödsboet, och inte du, som ska betala dessa kostnader.

Ska barn gå med på begravningen?

Det är alltid vårdnadshavarna som tillsammans med barnet avgör om barnet ska vara med vid begravning. Det är viktigt att vara lyhörd för barns tankar, frågor, oro och nyfikenhet. Generellt kan man säga att det alltid är bättre att barnen är med, än att de blir lämnade utanför det som föräldrarna upplever. Barnen kan vara med och ta avsked med blommor, teckningar eller på annat sätt som är naturligt för dem. Den officiant eller prästen som leder begravningen kan gärna före akten berätta vad som kommer att hända under begravningen.

 

Ska jag gå gå på begravning?

Generellt gäller som regel att om tiden för begravningen står i annonsen så är du välkommen att gå på den. Om det i stället står att begravningen äger rum i kretsen av de närmaste eller i stillhet så bör du avstå från att gå om du inte blivit särskilt inbjuden av en anhörig.

 

Vem får ordna med begravningen?

Vem som helst av de efterlevande kan ordna med begravningen. Det kan vara en nära anhörig, släkting, god vän, sambo, särbo eller någon annan.

 

Hur långt efter döden har man begravning?

Kremering eller gravsättning av en avliden person ska ske inom en månad från dödsfallet. Skatteverket kan medge anstånd om senare begravning men det sker bara om det finns särskilda skäl.

 

Är kroppen i kistan vid begravning?

Ja. Kroppen transporteras från bårhuset i kistan till bisättningslokal, där kroppen görs i ordning inför begravningen. Efter att begravningsceremonin har genomförts skall den avlidne gravsättas. Då sker transporter till krematorium eller jordgrav.

 

Hur länge kan man ligga på bårhus?

När du har ett avtal med Begravningsbyrå Frank Jonelid så åker vi till bårhuset och lägger den avlidne i en kista inom 3-5 arbetsdagar. Samma dag transporterar vi kistan till bisättningslokalen. Begravningslagen säger att en avliden får ligga på bårhus i högst två månader. I Sverige dröjer det i genomsnitt över 20 dagar från att en person avlider till begravningen.

Hur mycket kostar den enklaste begravningen?

En enkel begravning utan ceremoni kan kosta cirka 15 000 kronor. Då får ni viss hjälp av en begravningsrådgivare och gör en hel del arbete själva. En enkel begravning med ceremoni kostar i regel 25 000 – 35 000 kronor.

Vad är en minnesstund?

Direkt efter begravningsceremonin finns ett behov av att samlas och minnas den döde tillsammans. Ni får också tillfälle att prata med släkt och vänner som ni annars kanske inte skulle träffa. Att var och en går hem till sitt direkt efter ceremonin känns ofta inte rätt vid en så viktig händelse som en begravning.

Precis som det kan vara stor skillnad mellan olika begravningar, skiljer sig också olika minnesstunder åt. En minnesstund kan med rätt planering verkligen bli något att minnas. Begravningsbyrå Frank Jonelid ser till så att minnesstunden blir personlig och minnesvärd.

Det behövs en planering och en värd. Vi kan vara på restaurang, församlingshem, i trädgården eller på annan plats. Oftast bjuds det på mat eller fika beroende på när vi samlas.

Kanske vill ni sjunga något tillsammans, läsa en dikt, eller att Frank Jonelid spelar musik som den döde tyckte om. Det ges tillfälle för de som vill berätta något ur den avlidnes liv. Personliga saker blir fint på ett minnesbord.

bottom of page